یوگا آیینگر تهران

پیشگفتار

دانش یوگا به پهناوری آسمان است.


این دانش کهن هندی بر اساس نیازهای ضروری انسان بنا نهاده شده تا نه فقط به سلامت جسمی دست یابد بلکه هدفهای والاتر زندگیش نیزتحقق یابد.انسان برای این منظور به قدرت اخلاقی ایمان سازنده وپرورش آگاهی نیاز دارد.

در مجموع هدف از تمرینات یوگا آیینگر بهبود ساختار بدن ونرم کردن مفاصل است که نتیجه آن آزادی حرکت مفاصل خواهد بود.همچنین طول رباتهاو عضله ها را نیز بلند وآنها را تقویت میکندواندامهای داخلی را نیرومند و اعصاب را تقویت مینماید.

در تنظیم تمرینات یوگای آیینگرتمام اندامها و سیستمهای بدن مانند:گوارش-تنفس-گردش خون-غدد-عضله ها –اسکلت بدن-دفع-تولید مثل-لنفاوی واعصاب در نظر گرفته شده است.

تمام این سیستمها باید به درستی وبا همکاری وهماهنگی یکدیگر کار کنند.

انتظار میرود پس از تمرین یوگا هنرجویان سلامت بدنی وذهنی و نیز تعادل جسمی و آرامش ذهنی را به دست آورند.

این تمرینات به گونه ای طراحی شده اند که در هنرجویان علاقه به یوگا و اشتیاق به کسب دانش بیشتر در راه یوگا رشد میکند.

حرکات یوگا (آساناها) به ظاهر فیزیکی هستند ولی قدرت عظیمی برای تغییر الگوی رفتاری هنرجوی یوگا دارند.این الگوی رفتاری به نوبه خود توانمندی ذهنی را تغییرمیدهد وهنرجو را قادر میسازد بیشتر پیشرفت کند ودر راه معنوی باقی بماند.

این طبقه بندی بر پایه ساختار آناتومی بدن میباشد و سبب فعالسازی تدریجی اندامهای درون بدن میشود.

انجام آساناهای وارونه سوخت وساز بدن-فشار خون و میزان تعادل شیمیایی قند را کنترل میکند و در فرد تعادل احساسی ایجاد میکندو مرکز شعور را فعال و ذهن را شاداب میکند.

لازم به یادآوری است که میتوان حرکات یوگا را صبحها پیش از رفتن به کار یا عصرها پس از برگشتن از کار انجام داد.

-چهار ساعت فاصله میان غذا وتمرین یوگا ضروری است.

-نیم ساعت پیش از تمرین نوشیدنی سبک بنوشید و یک ساعت پس از تمرینات میتوانید غذا بخورید.

-پوشش هنگام انجام تمرینات باید راحت وآزاد باشد تا آزادی حرکت را نگیرد.

-پس از انجام ورزشهای بدن مثل   زیمناستیک یا ورزشهای دو میدانی ویا شنا به
تمرین یوگا نپردازید.